Ampumataito on sotilaan perustaito

 Yhtä lailla kuin fyysisen suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen ovat jokaisen sotilaan velvollisuus, niin sotilailta edellytetään myös ampumataitoa. Ammunnassa tarvittavat taidot ovat sotilaan perustaitoja ja sotilaan on osattava turvallinen sekä ammatillinen aseenkäsittelytaito ja osumatarkkuus eri ampumaetäisyyksillä vaihtelevilla ampuma-asennoilla.

Palkatun henkilökunnan osalta on määrätty vuosittainen velvollisuus osallistua perustaitoa ylläpitävään ammuntaan, jonka sisältö määräytyy tehtäväkohtaisten fyysisen toimintakyvyn tavoitetasojen mukaisesti. Pääosa suorittaa rynnäkkökivääriammunnan, jossa ampujan varustuksen on ase, 3 lipasta, kypärä, sekä kantolaite tai liivi, jossa taskut lippaille. Ammunta toteutetaan käsketyssä varustuksessa 150 m ja 50 ampumaetäisyyksiltä makuu ja pystyasennoista, tilanteenmukaiset lippaanvaihdot sisältäen. Käytettävistä 10:stä laukauksesta vähintään kuuden on osuttava sotilaspoliisitaulun kokoiselle alueelle. Ammuntaa voidaan harjoitella mahdollisuuksien mukaan simulaattoriavusteisesti ja kovin ampumatarvikkein.

Reserviläisille ei vastaavia vaatimuksia ole Puolustusvoimien toimesta virallisesti asetettu, mutta reserviläisjärjestöjen ja maanpuolustuskoulutuksen järjestämissä koulutustapahtumissa ja ampumakilpailuissa testataan vähintään epäsuorasti reserviläisten ampumataitoa, joka vastaa sotilaan ampumataidolle asetettuja vaatimuksia. Puolustusvoimien resurssit eivät ymmärrettävästi mahdollista riittävän laaja-alaisen ampumakoulutuksen ja ampumamahdollisuuksien järjestämistä reserviläisille. Tämän vajeen paikkamaiseksi Puolustusvoimille on keskeistä hyödyntää reserviläisjärjestöjen ja erityisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen osaamista reserviläisten ampumakoulutuksen ja kilpailujen järjestämiseksi.

Ampumakoulutuksen tehostamiseksi MPK:n “rosteriin” on koulutettu osaavia ammunnanjohtajapätevyyden omaavia henkilöitä, jotka sekä Puolustusvoimien johtamissa harjoituksissa, että MPK:n omissa koulutustapahtumissa voivat toimia kouluttajina ja ammuntojen johtajina. Ammunnanjohtajakoulutuksia järjestetään vuosittain. Puolustusvoimien johtamilla kursseilla annetaan koulutus, joka tähtää pätevyyteen ja oikeuteen johtaa Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja. Koulutukseen sisällytetään MPK:n ammunnanjohtajakoulutuksen opetussisältö ja näyttökoe MPK:n ammunnanjohtajaoikeuksien saamiseksi.

Ammunnanjohtajakoulutukseen pääsyn perusedellytyksenä on poliisin aluetoimistolle antama lausunto, jossa henkilö todetaan sopivaksi pitämään hallussa ja säilyttämään ampuma-aseita, aseen osia ja patruunoita. Mikäli taustat ovat kunnossa, niin henkilö voidaan valita koulutettavaksi Puolustusvoimien tarpeeseen tai MPK:n esitykseen perustuen. Koulutettavaksi valittavalla tulee olla voimassa oleva, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukainen, sitoumus Puolustusvoimille tai MPK:lle. Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisten perusammuntojen johtajaoikeuksien kouluttaminen ja myöntäminen reserviläiselle perustuu Puolustusvoimien tarpeeseen käyttää henkilöä reservin koulutustapahtumissa Puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla järjestettävässä koulutuksessa. MPK:n ammunnanjohtajaoikeuden kouluttaminen ja myöntäminen reserviläiselle tai muulle henkilölle perustuu MPK:n tarpeeseen käyttää henkilöä ammunnan johtajana MPK:n järjestämissä tapahtumissa.

Johtajaoikeuksien saaminen edellyttää suoritettua ammunnanjohtajakoulutusta ja osaamista mittaavan kokeen hyväksyttyä suoritusta koulutuksen päätteeksi. Hyväksytysti suoritetun koulutuksen perusteella aluetoimiston päällikkö voi myöntää reserviläiselle Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisten perusammuntojen ja MPK:n ampumaohjelmiston mukaisten ammuntojen johtajaoikeudet. MPK:n ammunnanjohtajaoikeus voidaan myöntää myös ei-asevelvollisille vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 b §:n mukaisesti. Perusammuntojen johtajaoikeus sekä MPK:n ammunnanjohtajaoikeus ovat voimassa viisi vuotta. Ammunnanjohtajakoulutus sisältää myös kolme vuotta voimassa olevan ”PV ensiapuhenkilö” pätevyyden.

Ammunta ja ampumataito ovat mitä suuremmissa määrin yksilön osaamista kehittäviä sotilaallisia taitoja ja soveltuvat erinomaisesti MPK:n kurssien aiheiksi. Mikäli löytyy halua tämän sotilaallisen taidon kehittämiselle, niin suosittelen seuraamaan aktiivisesti koulutustarjontaa ja hakeutumaan MPK:n laadukkaille kursseille ensin kehittämään omaa osaamistaan ja myöhemmin vaikkapa hakeutumaan kurssille hankkimaan pätevyyksiä kouluttaa ja johtaa ammuntoja muille aktiivisille reserviläisille.

Aurinkoista kevättä,

Everstiluutnantti Petteri Iitti
Toimistopäällikkö / L-SALTSTO